Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a Zák. O ochrane spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "tovar"), u ktorého sú uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia").

Predávajúci je spoločnosť Web Retail s.r.o., so sídlom Husinecká 903/10, 130 00, Praha 3; IČ: 28876431, DIČ: CZ 28876431 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C., vložka 150602.

Kupujúci je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, môže predávajúci aplikovať primerane tento reklamačný poriadok, inak sa práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady riadia uzatvorenou zmluvou a obchodným zákonníkom.

Obsah

 1. 1. Práva z chybného plnenia
 2. 2. Záručné podmienky
 3. 3. Práva plynúce zo záruky
 4. 4. Vybavenie reklamácie
 5. 5. Záverečné ustanovenia

1. Práva z chybného plnenia

Viz. príslušný odsek obchodných podmienok.

2. Záručné podmienky

V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona. Ak nie je uvedené inak, je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Upozorňujeme Vás, že na niektoré tovary sa v súlade s ustanovením § 2167 písm. d) Občianskeho zákonníka záručná doba v dĺžke dvadsaťštyri mesiacov, resp. dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru neuplatnia. Ide najmä o tovar, ktorý z povahy veci nemôže vydržať po celú dobu trvania záručnej doby, tj. Predovšetkým lampy do projektorov a ďalšie obdobné tovar, ktorý na webovom rozhraní ponúkame. Nefunkčnosť tohto tovaru po jeho životnosti nemožno považovať za chybu a teda uplatňovať po skončení doby životnosti tohto tovaru práva z chybného plnenia. Ak nie je pri tovare uvedené inak, je životnosť lámp do projektorov tri mesiace / 2000 hodín prevádzky za ideálnych podmienok. Viac informácií nájdete v sekcii Ako dlho vydrží lampa svietiť?

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí a za materiálové alebo výrobné chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe nezačína plynúť nová záruka. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Záruku nie je možné uplatniť v nasledujúcich prípadoch:

 • Vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie - záruka zanikla.
 • Vada vznikla nevhodným používaním tovaru, alebo jeho mechanickým, tepelným a chemickým poškodením.
 • Vada vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené.
 • Vada vznikla nedodržaním pokynov stanovených výrobcom.
 • Vada vznikla neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
 • Vada vznikla prevedením neoprávneného zásahu do tovaru či iných úprav bez dovolenia výrobcu.
 • Vada vznikla zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej norme ČSN.
 • Tovar bol poškodený živlami, alebo vyššou mocou.
 • Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej užívaním.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklame alebo obvyklé spôsobu použitia tovaru.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. Neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku prosím neodkladne oznámte e-mailom na adresu info@projektory-lampy.sk, spíšte s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu pošlite predávajúcemu.

3. Práva plynúce zo záruky

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:

 • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4. Vybavenie reklamácie

 1. Miestom uplatnenia reklamácie je prevádzka firmy Web Retail s.r.o. V takom prípade nás prosím kontaktujte e-mailom, alebo telefonicky a dohodneme sa na ďalšom postupe.
 2. Za situácie, kedy predávajúci rozhodol o zaslanie tovaru späť do jeho prevádzky, sa kupujúci vo vlastnom záujme riadi tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu, vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, a označí zásielku príslušnými symbolmi.
  • K zásielke prosím pripojte vyplnený reklamačný formulár (MS Word | PDF)
  • Tovar k reklamácii zašlite na adresu: Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Česká republika
  • Zásielku oporúčame poistiť.
 3. V prípade odoslania tovaru predávajúcemu za účelom reklamácie nesie nebezpečenstvo škody na veci či jej straty kupujúci, a to do okamihu prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
 4. Pracovníci servisného strediska alebo našej prevádzky po riadnom vybavení reklamácie vyzvú kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru, alebo ho automaticky doručí späť kupujúcemu.
 5. Vždy treba písomného vyhotovenia protokolu o zistených závadách a forme ich odstránenia, odporúčame kupujúcemu si toto potvrdenie uchovávať po dobu platnosti záruky.
 6. Ak bola reklamácia neoprávnená (pozri odsek 2), predávajúci písomne dôvod zamietnutia reklamácie uvedie do reklamačného protokolu. Kupujúci v takomto prípade nemá nárok na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
 7. O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.
 8. Beh lehoty na vybavenie reklamácie sa stavia v prípade, že prevádzkovateľ neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú tieto podklady dodané.
 9. Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Tieto náklady sú chápané ako najmenšie nutné. Najmä sa jedná o poštovné na zaslanie reklamácie. K týmto nákladom nemusí patriť cesta vozidlom pre uplatnenie reklamácie či expresné prepravy a ďalšie podobné náklady. Odporúčame zasielať reklamácie poštou prostredníctvom služby "Balík do ruky". Náklady na zaslanie reklamácie podľa predchádzajúcej vety považujeme vždy za účelne vynaložené.
 10. Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

5. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.1.2014. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Ak už viete o lampách všetko potrebné, stačí vybrať si tú správnu

Bleskurýchly sprievodca lampami

Nájdi lampu na 2 kliknutia

Lampy pre projektory

Lampy pre TV