Čím je spôsobená explózia lampy a ako to riešiť?

Väčšina projektorov používa takzvané vysokotlakové ortuťové výbojky. Tieto výbojky produkujú svetlo vytvorením elektrického oblúka medzi dvoma wolfámovými elektródami v horáku výbojky. Horák je vyrobený z kremičitého skla a obsahuje plynnú zmes, ktorá má za prevádzky vnútorný tlak až 250 atmosfér pri teplote až 1300 stupňov Celzia. Za určitých okolností môže horák výbojky explodovať. Našťastie sú projektory na túto eventualitu konštrukčne pripravené, a tak by explózia výbojky nemala projektor nijako poškodiť. Napriek tomu je samozrejme žiaduce sa explózii výbojky vyhnúť.

Čo môže spôsobiť explóziu?

K výbuchu dochádza väčšinou z nasledujúcich dôvodov:

Výrobná vada výbojky

Sklo horáka môže byť z dôvodu výrobného kazu v niektorom mieste stenčené, alebo môže obsahovať mikrotrhliny. Po uvedení výbojky do prevádzky vzrastie vnútorný tlak, ktorému slabé miesto neodolá, a horák exploduje . K explózii z dôvodu výrobnej chyby zvyčajne dôjde v prvých minútach až hodinách prevádzky novej lampy. Udalosť je tak bez problému pokrytá záručnou lehotou lampy. Navyše by k nej nemalo dochádzať príliš často, pretože väčšina výrobcov necháva svoje lampy nejakú dobu "zahriať".

Chyba pri inštalácii – dotyk výbojky holou rukou

Výbojky sa nikdy nedotýkajte holou rukou, obzvlášť nie z vnútornej strany - priamo na horáku lampy alebo v jeho okolí. Na výbojke tak totiž vzniká mastné miesto, ktoré sa zahrieva viac ako zvyšok lampy. V dôsledku tepelnej rozťažnosti potom vzniká vnútorné pnutie medzi miestami o rozdielnej teplote, ktoré môže byť tak silné, že sklo praskne. Tento problém sa vyskytuje častejšie pri výmene holej výbojky ako v prípade výmeny lampy s modulom. Preto jednoznačne odporúčame vykonávať výmenu holej lampy v rukavičkách.

Neoptimálne prevádzkové podmienky

Aj keď výbojka nemá žiadnu výrobnú vadu, môžu pri bežnej prevádzke vznikať slabšie miesta v skle horáka výbojky vplyvom prevádzky lampy za suboptimálnych podmienok. Ich príčinou môžu byť nasledujúce situácie:
  • nepretržitá, alebo veľmi častá prevádzka lampy,
  • mechanické vibrácie pôsobiace na lampu v prevádzke alebo v horúcom stave,
  • nízka teplota pri štarte projektora,
  • časté vypínanie a zapínanie projektora,
  • neponechanie dostatku času na ochladenie lampy po vypnutí projektora.

Nedostatočné chladenie lampy

Najmä pri prevádzke projektora v prašnom alebo zafajčenom prostredí dochádza k zanášaniu prachových filtrov projektora a v dôsledku toho k nedokonalému chladeniu lampy. Projektor by mal prehriatu lampu včas detekovať, zhasnúť a ochladiť. Avšak nie vždy sa to podarí a prehriata lampa praskne.

Koniec životnosti lampy

Lampa v projektore by nikdy nemala byť používaná, čo najdlhšie je to možné, ale mali by ste ju vymeniť, akonáhle projektor začne hlásiť blížiaci sa koniec životnosti lampy. Dôrazne neodporúčame resetovať počítadlo životnosti lampy a naďalej používať starú vysvietenú lampu, pretože tým značne narastá riziko explózie lampy. Prevádzkou lampy dochádza k úbytku materiálu na hlavných elektródach v horáku lampy, čím sa zväčšuje priestor medzi nimi. Čím väčší priestor medzi elektródami, tým vyššia elektrické napätie je potrebné k vytvoreniu a udržaniu elektrického oblúka. Ku koncu životnosti lampy už môže byť napätie potrebné na vytvorenie oblúka medzi hlavnými elektródami tak vysoké, že ho ballast lampy (zariadenie regulujúce napájanie lampy) nebude schopný dodať. Štartovacia elektróda však stále bude žhavit plynnú zmes obsiahnutú v horáku lampy až do bodu, kedy môže horák explodovať.

Chyba projektoru

Explózii výbojky môže spôsobiť aj vada projektora, najmä zlyhanie ballastu lampy. Ten môže v dôsledku chyby nejakej súčiastky napájať lampu v danom okamihu nevhodným napätím, alebo včas nevypne napájanie či neobmedzí prehriatiu výbojky. Ak vám v projektore exploduje už druhá nová výbojka, určite zoberte prístroj do servisu na diagnostiku. Najčastejšou príčinou explózie lampy býva súhrn niekoľkých uvedených faktorov. Príkladom môže byť kombinácia používania projekčnej lampy, ktorá už má niečo nasvietené, projektora, s ktorým sa často manipuluje, a prachom či mastnotou zaneseného filtra.

Ako explózii výbojky predísť?

Snažte sa projektor používať čo najviac v súlade s predchádzajúcimi bodmi. Názorne sme ich pre vás zhrnuli v prehľadnej infografike:10 tipov pre dlhšiu životnosť lampy.

Čo robiť, keď mi lampa praskne?

  • Horák výbojky v sebe obsahuje malé množstvo ortuti. Preto projektor po prasknutí lampy preneste do dobre vetraného priestoru a miestnosť, kde výbojka praskla, dôkladne vyvetrajte.
  • Nechajte projektor dostatočne dlho vychladnúť.
  • Odoberte kryt lampového priestoru, vyberte lampový modul, vložte ho do škatule alebo do pevného sáčku, ktorý črepy neprerežú. Z lampového priestoru sa pokúste odstrániť maximum črepov.
Ak sú črepy aj v nejakých ťažko dostupných častiach projektora, doporučujeme odniesť prístroj na vyčistenie do servisu, ktorý sa na projektory špecializuje.  

Ak už viete o lampách všetko potrebné, stačí vybrať si tú správnu

Bleskurýchly sprievodca lampami

Nájdi lampu na 2 kliknutia

Lampy pre projektory

Lampy pre TV