Obchodné podmienky

obchodná spoločnosti Web Retail s.r.o., so sídlom Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00, ČR, IČ: 28876431

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 150602

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

Projektory-Lampy.sk

Obsah

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Užívateľský účet
 3. Uzavretie kúpnej zmluvy
 4. Cena tovaru a platobné podmienky
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 6. Preprava a dodanie tovaru
 7. Práva z chybného plnenia
 8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
 9. Ochrana osobných údajov
 10. Zodpovednosť a šírenie obsahu
 11. Elektronická evidencia tržieb
 12. Doručovanie
 13. Záverečné ustanovenia

Otázky spojené so zárukou a vybavením reklamácie rieši náš reklamačný poriadok.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 • 1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Web Retail s.r.o., so sídlom Husinecká 903/10, identifikačné číslo: 28876431, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 150602 (ďalej len "predávajúci" ) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese Projektory-Lampy.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu"). 
 •  
 • 1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Uvedením IČ vo fakturačných údajoch pri objednávke kupujúci prehlasuje, že nakupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti. 
 •  
 • 1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 •  
 • 1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. 
 •  
 • 1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 • 2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania (ďalej len "užívateľský účet"). môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.  
 •  
 • 2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. 
 •  
 • 2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského konta. 
 •  
 • 2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. 
 •  
 • 2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). 
 •  
 • 2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 • 3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 •  
 • 3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 •  
 • 3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 •  
 • 3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • 3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),  
  • 3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a  
  • 3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka")
  •  
 • 3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "OBJEDNÁVKU ZASLAŤ". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). 
 •  
 • 3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). 
 •  
 • 3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou) zo strany predávajúceho, ktoré je predávajúcim ručne zaslaný kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho po kontrole objednávky predávajúcim. Za prijatie objednávky nie je považovaná správa potvrdzujúca obdržaní objednávky, ktorá je odosielaná automaticky elektronickou poštou v okamihu odoslania objednávky zákazníkom. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, keď kupujúci prevezme objednaný tovar. 
 •  
 • 3.8. V prípade, že na strane predávajúceho dôjde k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní obchodu alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie o prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy. 
 •  
 • 3.9. Pokiaľ cena uvedená u tovaru na webovom rozhraní obchodu alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálny, predávajúci bezodkladne na túto skutočnosť kupujúceho upozorní. Ak ešte nedošlo k prijatiu objednávky kupujúceho, nie je predávajúci povinný zmluvu uzavrieť. 
 •  
 • 3.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 • 4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej ZMLUVY môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; 
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho, vedený u spoločnosti FIO Banka a.s., pobočka zahraničnej banky, Bratislava. IBAN: SK7583300000002300115220. SWIFT: FIOZSKBAXXX, (ďalej len "účet predávajúceho");  
  • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Pay Pal;
  • bezhotovostne platobnou kartou.
 •  
 • 4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. 
 •  
 • 4.3. Predávajúci zvyčajne nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. U objednávok vysokej hodnoty si predávajúci vyhradzuje právo zálohu požadovať. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred. 
 •  
 • 4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. 
 •  
 • 4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. 
 •  
 • 4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. 
 •  
 • 4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. 
 •  
 • 4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, alebo v papierovej forme v zásielke spolu s tovarom. 
 •  
 • 4.9. Kupujúci berie na vedomie, že po vystavení daňového dokladu - faktúry už nemožno meniť údaje poskytnuté na tento účel

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • 5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.  
 •  
 • 5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Česká republika alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@projektory-lampy.sk. Na účely odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ použiť vzorové tlačivo (MS Word | PDF).
 •  
 • 5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.  
 •  
 • 5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.  
 •  
 • 5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.  
 •  
 • 5.6. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch.
  • technickú chybou bola na webovom rozhraní obchodu uvedená úplne zjavne chybná cena tovaru (bod 3.8 týchto obchodných podmienok);
  • tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) Nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
  • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.
 •  
 • 5.7. V prípade, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v bode 5.6, bude predávajúci o svojom odstúpení od zmluvy kupujúceho bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči kupujúcemu účinné okamihom, keď je mu doručené. Ak už kupujúci úplne alebo sčasti uhradil kúpnu cenu, vráti mu predávajúci prijatú čiastku, a to rovnakým spôsobom, akým ju predávajúci od kupujúceho prijal, alebo bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Peniaze vráti predávajúci do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 •  
 • 5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacia podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček./li>
 •  
 • 5.9. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nevzťahuje na prípady uvedené v bode 1.2.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 • 6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 
 •  
 • 6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. 
 •  
 • 6.3. Dodacia lehota uvedená na webovom rozhraní obchodu beží až po prijatí platby s výnimkou platby na dobierku a na faktúru so splatnosťou. 
 •  
 • 6.4. V prípade, že tovar nemôže byť doručený vopred určeným spôsobom, je predávajúci oprávnený na účely dodania tovaru použiť odlišného dopravcu, alebo môže dôjsť k predĺženiu doby dodania, ako bolo uvedené v objednávke. V takom prípade môže dôjsť k zmene dodacích podmienok, najmä k nedodržaniu dodacej doby či vyššie ceny poštovného. O tejto záležitosti bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať a dohodne s ním nové dodacie podmienky (navýšenie nákladov na dodanie, či zmenu dopravcu a predĺženie dodacej doby). V prípade, že kupujúci nesúhlasí s novými podmienkami dodania, je oprávnený odstúpiť od zmluvy. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to na bankový účet, ktorý kupujúci predávajúcemu za tým účelom oznámi, alebo rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. 
 •  
 • 6.5. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 
 •  
 • 6.6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. 
 •  
 • 6.7. Tovar mimo územia EÚ je dodávaný podľa dodacích podmienok DAP - s dodaním v mieste určenia (Incoterms 2010). Predávajúci nesie riziká až do menovaného miesta určenia. Predávajúci má povinnosť precliť tovar vo vývoze. Kupujúci má povinnosť precliť tovar na dovoze. 
 •  
 • 6.8. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

 • 7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
 •  
 • 7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  • 7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané, 
  • 7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, 
  • 7.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy, 
  • 7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a 
  • 7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. 
  •  
 • 7.3. Ustanovenia uvedené v článku. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. 
 •  
 • 7.4. Ak sa prejavia vady v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Lampy do projektorov sú spotrebný tovar s obmedzenou životnosťou, ktorá je 2000 hodín (3 mesiace), ak nie je výslovne uvedené inak. Vyčerpanie životnosti tovaru je považované za opotrebovanie tovaru bežným používaním. Viac viď. reklamačný poriadok.
 •  
 • 7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Česká republika, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. 
 •  
 • 7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 • 8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. 
 •  
 • 8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka. 
 •  
 • 8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@projektory-lampy.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. 
 •  
 • 8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy. 
 •  
 • 8.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line). 
 •  
 • 8.6. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.  
 •  
 • 9.2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

10. ZODPOVEDNOSŤ A ŠÍRENIE OBSAHU

 • 10.1. Upozorňujeme, že textové informácie o tovare a službách na stránkach tohto internetového obchodu sú preberané od tretích strán (výrobcov a distribútorov tovaru) a môžu obsahovať vecné či technické nepresnosti. Môžu sa tiež kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.
 •  
 • 10.2. Nezbavujeme sa tak ale svojej povinnosti riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov a služieb.
 •  
 • 10.3. Vlastníkom autorských práv fotografií produktov je prevádzkovateľ webovej stránky. Fotografie nemožno preberať ani šíriť bez jeho písomného súhlasu.

11. ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA TRŽIEB

 • 11.1. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. Podľa platnej českej legislatívy sme povinní predchádzajúcu vetu uviesť aj v českom jazyku: "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."
 •  
 • 11.2. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s vystavením a odovzdaním účtenky v elektronickej podobe. Účtenka je zasielaná elektronicky vo forme e-mailovej správy v čase prijatia evidovanej platby na e-mailovú adresu kupujúceho. Na žiadosť kupujúceho môže byť účtenka vystavená v papierovej podobe a zaslaná, alebo osobne odovzdaná kupujúcemu.

12. DORUČOVANIE

 • 12.1. Kupujúci môže byť doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • 13.1. Ak sa bydlisko alebo sídlo kupujúceho nachádza mimo Slovenskej republiky, alebo ak právny vzťah medzi stranami obsahuje iný medzinárodný prvok, berie kupujúci na vedomie, že sa vzťah medzi stranami riadi slovenským právom. Ak je kupujúci spotrebiteľom a právny poriadok štátu jeho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako český právny poriadok, je mu v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.
 •  
 • 13.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 •  
 • 13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 •  
 • 13.4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@projektory-lampy.sk, telefón +421 221 028 512. 

Ak už viete o lampách všetko potrebné, stačí vybrať si tú správnu

Bleskurýchly sprievodca lampami

Nájdi lampu na 2 kliknutia

Lampy pre projektory

Lampy pre TV