Informácia o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť Web Retail s.r.o. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre výkon zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo pre vykonanie opatrení pred uzatvorením takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 • 1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Web Retail s.r.o., so sídlom Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00, ČR, IČ: 28876431 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 150602 (ďalej len "správcov").
 •  
 • 1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Politických väzňov 1597/19, Praha 1, 110 00, adresa elektronickej pošty info@projektory-lampy.sk, telefón 221 028 512.
 •  
 • 1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 2.1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:
  • 2.1.1. plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenia");
  • 2.1.2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov sú:
  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom - identifikačné a kontaktné údaje, najmä: meno, priezvisko, telefónne číslo, e- mailová adresa, fakturačná a doručovacia adresa.,
  • zabezpečenie technickej funkčnosti webových stránok a zlepšenie kvality poskytovaných služieb - session cookies, identifikačné údaje,
  • vykonávanie potrebných analýz a meraní - návštevnosť, čítanosť, počet prezrených stránok, zariadenie, z ktorého používatelia prichádza na webové stránky správcu, čas strávený na stránkach, IP adresa,
  • zasielanie e-mailového dotazníka spokojnosti v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je e-shop správcu zapojený, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýzy trhového postavenia správcu: e-mailová adresa
  • účtovné a daňové účely (napr. pre evidencie v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy) - identifikačné a kontaktné údaje,
  • plnenie ostatných zákonných povinností (napr. plynúcich zo zodpovednosti za vady a pod.) - identifikačné a kontaktné údaje.
 •  
 • 3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 4.1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi; to isté platí, ak nedôjde k uzavretiu zmluvy.
 •  
 • 4.2. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz osobné údaje uchováva po dobu, po ktorú je e-shop správcu zaradený do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení voči e-shopu správca alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľske spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvérU a ukladanie dát:
  • prepravné spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy (Česká pošta a.s., DHL express, General Logistics Systems, Federal Express Czech s.r.o., Frogman s.r.o., PayPal, Braintree, Skrill, GoPay...),
  • spoločnosti a obchodní partneri, zaisťujúci zber údajov potrebných na prevádzkovanie webu, najmä analytických a štatistických údajov, medzi ktoré patria: Smartsupp.com s.r.o., Sentry.io, Tawk.to inc., Google, Seznam.cz, ...
  • prevádzkovateľ portálu Heureka.cz prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je e-shop správcu zapojený. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely.
  • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
 •  
 • 5.2.    Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
 •  
 • 5.3.Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje kupujúceho do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 • 6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 •  
 • 6.2. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia máte právo požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, alebo o odstránenie takého stavu, prípadne má právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 •  
 • 6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju strany správcu splniť.
 •  
 • 6.4. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

Ak už viete o lampách všetko potrebné, stačí vybrať si tú správnu

Bleskurýchly sprievodca lampami

Nájdi lampu na 2 kliknutia

Lampy pre projektory

Lampy pre TV